Wat is LEADER?

LEADER logo
LEADER staat voor:
Liaisons entre Actions du Développement de l’Économie Rural (verbindingen tussen initiatieven gericht op het versterken van de plattelandseconomie)

LEADER maakt onderdeel uit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en is speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. De voorkeur gaat uit naar initiatieven van de eigen bevolking. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving of het versterken van de lokale economie hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen.

De LEADER-methode is een gebiedsgerichte, integrale, bottom-up werkwijze. Een groep mensen uit het gebied, geselecteerd/geworven op persoonlijke titel en op basis van hun netwerk en kennis, stelt samen met andere betrokkenen in het gebied een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) op en voert deze ook uit. Deze Lokale Actie Groep (LAG) bestaat voor minimaal 51% uit private personen.

De LAG gaat actief op zoek naar ideeën en initiatieven ‘van onderop’ die bijdragen aan die strategie en denkt mee bij de ontwikkeling van die ideeën tot LEADER-waardige projecten. De LAG selecteert uiteindelijk de projecten die een financiële bijdrage krijgen.

LEADER-waardig zijn projecten die:

  • aansluiten bij de Lokale Ontwikkelingsstrategie
  • bottom-up tot stand zijn gekomen
  • innovatief zijn
  • integraal zijn (meerdere thema’s/sectoren met elkaar verbinden)
  • een voorbeeldfunctie vervullen en overdraagbaar zijn
  • samenwerking bevorderen (lokaal, interregionaal of (inter)nationaal)