LEADER na 2020

LEADER is klaar voor de toekomst!

Terwijl alle LEADER gebieden nog midden in de uitvoering zitten van het lopende programma, zijn de voorbereidingen voor de invulling van de volgende periode al weer aan de gang. Vorig jaar presenteerde de huidige Europese Commissie haar plannen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waar LEADER onderdeel van is. De lidstaten wordt gevraagd met een eigen, integraal plan te komen: het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

In de nieuwe periode moet bijgedragen worden aan 3 hoofddoelen die elk weer onderverdeeld zijn in drie subdoelen:

Hoofddoel 1: Bevorderen van een slimme, veerkrachtige en gevarieerde landbouwsector

Subdoel 1a): Bieden van steun met oog op een leefbaar landbouwinkomen en veerkracht in de EU om de voedselzekerheid te vergroten

Subdoel 1b): Vergroten van de marktgerichtheid en van het concurrentievermogen van de agrarische sector

Subdoel 1c: Verbeteren van de positie van landbouwers in de waardeketen

Hoofddoel 2: Intensiveren van de zorg voor de leefomgeving en het nemen van klimaatmaatregelen

Subdoel 2a: Bijdragen aan mitigatie en adaptatie aan klimaatverandering en leveren van een bijdrage aan een duurzame klimaatverandering

Subdoel 2b: Bevorderen van duurzame ontwikkeling en efficiƫnt beheer van natuurlijke hulpbronnen

Subdoel 2c: Bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit

Hoofddoel 3: Versterken van de sociaaleconomische structuur in het landelijke gebied

Subdoel 3a: Ondersteunen van jonge landbouwers en vergemakkelijken bedrijfsontwikkeling in plattelandsgebieden

Subdoel 3b): Bevorderen van werkgelegenheid, groei en sociale inclusie in plattelandsgebieden

Subdoel 3c: Beter inspelen door de landbouw op maatschappelijke verwachtingen inzake voedsel en gezondheid

LEADER Netwerk Nederland heeft zich direct actief opgesteld in de lobby om LEADER ook in de volgende periode (2021-2027) een goede plek te geven in het landbouw- en plattelandsbeleid. De 20 LEADER gebieden hebben hun gedachten hierover verwoord in een gezamenlijk position paper. Onze visie is dat met de LEADER werkwijze bijgedragen kan worden aan alle bovengenoemde doelen en subdoelen: 100% LEADER!

LNN is inmiddels ook vertegenwoordigd in de werkgroep LEADER in het nieuwe GLB, die de input moet leveren voor de manier waarop LEADER ingevuld wordt in het Nationaal Strategisch Plan.